Seu Central

El Museu Comarcal de la Conca de Barberà ofereix un Projecte Educatiu que es coordina amb els objectius, competències i continguts de l’Educació Primària, Secundària, Batxillerat i estudis superiors establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’una aposta per l'educació on la vivencialitat i l’experimentació són conceptes clau pel propi aprenentatge de cada infant o jove.

«Allò que escolto, ho oblido.

Allò que veig, ho recordo.

Allò que faig, ho entenc.»

Confuci


L’oferta pedagògica del Museu Comarcal de la Conca de Barberà té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements científics i les habilitats per ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i per integrar-se en la societat, com a persona individual i com a membre d’un col·lectiu.

Les ciències socials donen sentit a les relacions entre passat, present i futur i a la identitat territorial i cultural de l’alumnat.

Vivim en societats cada cop més heterogènies i complexes, presidides per un continu canvi social i tecnològic que només es pot comprendre si dotem l’alumnat dels instruments teòrics, procedimentals i de valors per orientar-se en el món. A través de les activitats que proposa el Museu Comarcal de la Conca de Barberà, l’alumnat pot ampliar els seus horitzons per comprendre els resultats de l’acció humana tant en el terreny espacial com temporal, en un món globalitzat, interdependent, desigual i en conflicte.

El món actual, globalitzat i complex, exigeix una ciutadania que assumeixi els valors democràtics i participi en la vida col·lectiva.

Quan l’alumnat pren consciència del que sap o creu saber, és capaç de comunicar-ho, està en disposició de compartir-ho i, si s’escau, de modificar-ho. Aquest és un procés reflexiu a partir del qual l’alumnat reconstrueix el seu propi aprenentatge i es dota de coneixement i habilitats per trobar respostes vàlides i coherents als interrogants que es formula i als problemes que se li plantegen.