Seu Central

El Consorci


El Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà va ser creat l'any 1982, quan es va signar el conveni entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Montblanc i l'Associació Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca.

El consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà és un ens públic de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, constituït per l’Ajuntament de Montblanc, el consell comarcal de la Conca de Barberà, l’Associació Museu-Arxiu de Montblanc i comarca i l’Ajuntament de Vimbodí.

El Consorci s'adscriu a l’Ajuntament de Montblanc, a efectes del que la Disposició Addicional 9a de la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, introduïda per la Disposició Addicional 20a de la Llei 27-2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local

La Llei 17/1990 de museus, que estableix l’ordenament i el règim legal dels museus de Catalunya, regulava la possibilitat que es pogués transferir o delegar als consells comarcals la gestió dels museus de titularitat de la Generalitat. En el Decret 289/1991, de 24 de desembre, article 1, s’establia la transferència al Consell Comarcal de la Conca de Barberà de les funcions que corresponen a la Generalitat de Catalunya en relació amb la gestió del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, d’acord amb el que preveia el Conveni de creació que el Departament de Cultura i l’Ajuntament de Montblanc van formalitzar.

 

Junta de Govern del Consorci del MCCB


En representació de l' Ajuntament de Montblanc:

Il·lm. Sr. Oriol Pallissó Balanyà (President)
Sr. Ramon de Domingo Iborra 
Sr. Josep Andreu Domingo

 

En representació del Consell Comarcal:

Sra. Núria Forn Rodríguez

Sra. Marià Gomis Donat

 

En representació de l' Ajuntament de Solivella:

Sra. Rosa Maria Salvadó Pijuan


En representació de l' Associació Museu Arxiu de Montblanc i Comarca:

Sr. Antonia Andreu Domingo

Sra. Pilar Saura Pérez

 

En representació de la Fundació Museu del Pessebre:

Sr. Ismael Porta Balanyà


 

Directora del MCCB:

Sra. Maria Serra Orpinell Serramià

Interventor

Sr. Joan Sangra Aragonés

Secretari accidental
Sr. Albert Estébanez

Tresorera

Sra. Eugènia Roselló

 

 

Directori institucional

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

http://www.concadebarbera.cat/

Ajuntament de Montblanc

http://www.montblanc.cat/

Ajuntament de Solivella

http://www.solivella.cat/

Museu del Pessebre de Catalunya

https://www.museudelpessebre.cat/ 

 

Estatuts i ordenança fiscal

Estatuts del Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà

Modificació Estatuts del Consorci del Museu

Ordenança fiscal Taxes i preus públics

 

Memòria d'activitats 

Any 2022

Any 2021